Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van digitale-weegschalen.nl.
Zoals vermeld bij punt 1.4 behoudt Digitale weegschalen zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

 1. Algemeen

1.1 Met de vernoeming van Digitale Weegschalen wordt in dit document verwezen naar de firma Logical Cube ingeschreven bij de KvK te Middelburg onder nummer 51703262.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Digitale Weegschalen als leverancier van producten optreedt.

1.3 Digitale Weegschalen aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).

1.4 Digitale Weegschalen behoudt zich het recht deze voorwaarden ten alle tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Digitale Weegschalen bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Digitale Weegschalen alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

 1. Betaling
  2.1 Betaling vindt plaats door middel van stripe, paypal of via overschrijving en iDeal.

2.2 Betalen kan ook met een kadobon van Digitale Weegschalen.

Bonnen zijn 1 jaar geldig vanaf de datum dat ze uitgegeven worden.
Bonnen kunnen niet ingeruild worden voor contant geld
Indien een bon niet 100% gebruikt wordt, dan zal u voor het resterende bedrag binnen 48 uur een nieuwe bon krijgen, de oude bon vevalt dan natuurlijk

 1. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief de verzendkosten.

3.4 Een aanbieding van Digitale Weegschalen s wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Digitale Weegschalen heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.5 Alhoewel Digitale Weegschalen de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 1. Levering
  4.1 Levering binnen Nederland & Belgie.

4.2 Digitale Weegschalen kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.

4.3 Verzending vindt plaats nadat het gefactureerde bedrag op de Digitale Weegschalen rekening is overgemaakt. Verzending vindt, indien mogelijk, plaats binnen 1 werkdagen nadat het bedrag is ontvangen.

4.4 Digitale Weegschalen is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Digitale Weegschalen gedragen.

 1. Aansprakelijkheid
  5.1 Digitale Weegschalen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.

5.2 Digitale Weegschalen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.

5.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Digitale Weegschalen is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

 1. Ruilen
  6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele (gesealde) staat is en het geleverde product binnen 7 werkdagen na levering weer in bezit van Digitale Weegschalen is.

6.1.1 Met uitzondering van Tweedehands producten, daar is ruilen niet mogelijk tenzij product defect is.

6.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen door de afnemer.

 1. Verzendkosten
  7.1 Digitale Weegschalen berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en aantal producten en zijn te vinden op www.digitale-weegschalen.nl
 2. Reclame (garantie)
  8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Digitale Weegschalen per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Digitale Weegschalen wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

Digitale Weegschalen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal Digitale Weegschalen het product vervangen door een nieuw exemplaar.

8.2 Digitale Weegschalen biedt uitsluitend leveranciersgarantie. Deze vervalt bij oneigenlijk gebruik van de geleverde producten.

8.3 Defecten door verkeerd handelen vallen niet onder de garantie.

 1. Schadevergoeding
  9.1 Digitale Weegschalen kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Digitale Weegschalen komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

 1. Annuleren van orders
  10.1 Het annuleren van nog niet uitgeleverde orders is ten alle tijden mogelijk. De afnemer dient hiervoor per e-mail of per telefoon contact op te nemen met Digitale Weegschalen.

10.2 Bestellingen die via ideal betaald zijn en gerefund moeten worden. worden wel ideal kosten in rekening gebracht omdat wij altijd het geld terug overmaken op de gewone bankrekening nummer.

10.2.1 Met uitzondering van als wij een product niet meer kunnen leveren of een andere reden waar wij een fout mee gemaakt hebben en u een terug betaling krijgt.

Logical Cube staat ingeschreven bij de Kamer van Koop handel Nederland en is de eigenaar van digitale-weegschalen.nl

KVK Nummer: 51703262
BTW Nummer: NL002429461B82
Bank: NL62RABO0159876958 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL62RABO0159876958